Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

С циљем да се у наставни процес и ваннаставне активности укључи компетенција Oдговоран однос према здрављу ради повећања свесности ученика о родној равноправности и родно заснованом насиљу, малолетничким и дечијим браковима и здравственом васпитању, од почетка школске године у Медицинској школи “Др Андра Јовановић” у Шапцу реализовани су бројни примери добре праксе, у којима је акценат био на овој међупредметној компетенцији.

Насиље у породици

Насиље у породици је универзални друштвени феномен  и његовим испољавањем крше се основна људска права и слободе (право на живот, слободу, безбедност и сл). Поред индивидуалних узрока и социјалног контекста, на појаву породичног насиља посебно утичу културне норме које подржавају насиље као прихватљив начин за решавање конфликата, ставови да је насиље приватна ствар и лични избор и предрасуде у вези односа између полова.

У спровођењу одредаба Конвенције УН о елиминисању свих облика дискриминације жена, Србија је у свој правни систем донела више правних и стратешких докумената и то: Породични закон, Кривични законик, Закон о равноправности полова; Закон о забрани дискриминације; Националну  стратегију за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности, Националну стратегију за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у пертнерским односима, Општи протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима; Закон о спречавању насиља у породици. И поред законске регулативе статистика показује да је породично насиље ургентан проблем који погађа све популације, посебно најосетљивију, жене и децу, те је рад на превенцији ове појаве од приоритетног значаја.

Резултати истраживања Аутономног женског центра о сексуалном и родно заснованом насиљу међу младима показују да је толеранција на насиље врло присутна међу младима,  да сваки четврти младић и свака десета девојка сматрају да један шамар није насиље, као и да сваки десети младић мисли да постоје ситуације у којима је оправдано ударити партнерку (www.womenngo.org.rs).