Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Ученички парламент

  • Ученички парламент чине по два легално изабрана представника свих одељењских заједница у школи. Наша школа има 28 одељења, што значи да наш Ученички парламент чини 56 чланова.
  • Ученички парламент је највише демократско тело ученика које се бави свим питањима везаним за живот и рад ученика у школи, а посебно питањима везаним за заштиту права и одговорности ученика, као и питањима партиципације ученика у доношењу одлука важних за саме ученике. 
  • Директор школе периодично подноси извештај Ученичком парламенту о активностима у школи важним за ученике и прибавља њихово мишљење и сарадњу у вези разних садржаја из живота и рада школе. 
  • Ученички парламент доноси сваке године свој програм рада за текућу годину, а има и свој Правилник о раду парламента. Ради лакшег и ефикаснијег извршавања послова, Парламент бира Ученичко веће које чини по два представника из сваког разреда. 
  • Парламент  бира свог председника, заменика, секретара и записничара, као и своје представнике за Школски одбор, Тим за безбедност и заштиту ученика од насиља, Тим за самовредновање, Актив за школски програм, Актив за развојно планирање, Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе, Тим за хуманитарне активности, Тим за културну и јавну делатност школе.  
  • Радом Ученичког парламента координира  наставник Срећко Берић. 
Представници Ученичког парламента у Хуманитарној акцији „Помоћ народној кухињи ”, организованој поводом обележавања Дана школе 13. децембра 2021. године

Представници Ученичког парламента у Хуманитарној акцији „Помоћ народној кухињи ”, организованој поводом обележавања Дана школе 13. децембра 2021. године