Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Пријава насиља

                                                                                             ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

У школи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или достојанства личности и дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских, антициганистичких или других облика дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито млађем, слабијем, са сметњама у развоју и инвалидитетом, према родном идентитету, полу, сексуалној оријентацији, раси, боји коже, верској и националној припадности, језику, имовном стању, социјалном и културном пореклу и другим и претпостављеним или стварним личним својствима.

Више појединости и детаља  дато у Правилнику о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (Сл. гласник бр. 65/2018)

                                                   ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ОД  НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Програм за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у Медицинској школи сачињен је на основу материјалних и кадровских потенцијала школе, њених потреба и на основу Закону о основама система образовања и васпитања(Сл. гласник РС, БР. 88/2017, 27/2018),  Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање у образовно-васпитним установама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010)   које је издало Министарство просвете Републике Србије.

У  Закону о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, БР. 88/2017, 27/2018), члан 111. наводи се да је у установи забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, детета, ученика, одраслог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета,ученика и одраслог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета,ученика и одраслог.

Под физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање детета, ученика или одраслог од стране запосленог, родитеља или другог законског заступника или трећег лица у установи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика, одраслог или запосленог; насилно понашашање запосленог према детету, ученику или одраслом, као и ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом.

Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког  и емоционалног здравља и достојанства.

Под социјалним насиљем  сматра се искључивање детета, ученика и одраслог из групе вршњака и различитих облика активности установе.

Под сексуалним насиљем и злостављањем  сматра се понашање којима се дете и ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију или друге облике сексуалне експлатације.

Под дигиталним насиљем и злостављањем  сматра се злоупотреба информационо комуникационих технологија која може да има за последицу пореду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб сајта, четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

 Циљ програма

  • Циљ овог програма је дефинисање мера превенције појавe вређање угледа, части и насиља, злостављања и занемаривања и мера интервенције када се сумња на насиље, злостављање и занемаривање или када се  наведено дешава. Остваривањем овог циља ствара се:

– повољна социо-психолошка клима за рад у школи ученика и запосленог особља;

– сарадничка и позитивна атмосфера за рад међу учесницима у образовању у  установи међу којима се појавe дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања не толеришу;

– успостављање и придржавање школским правилима;

-примена конструктивних поступака када се правила не поштују (медијација, вођење дијалога).

Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje….

Pravilnik o protokolu

На спречавање насиља и заштиту ученика од насиља у Школи делују:

– ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК;

– ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА;

– ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА;

– ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ;

– ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ;

– УЧЕНИЦИ;

– РОДИТЕЉИ.

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине следећи чланови: Драган Павловић, координатор, Биљана Ерцеговчевић, др Ана Лукић,  Срећко Берић, Зоран Марковић, школски полицајац, представник Ученичког парламента. 

 Педагошко-психолошка служба: Биљана Ерцеговчевић, педагог-психолог, Невена Станковић, психолог.