Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Санитарно-еколошки техничар

Школовање за ово занимање почело је давне 1978. године. Медицинска школа “Др Андра Јовановић“ уписује ученике за овај образовни профил наизменично сваке друге године. Школовање траје четири године.

Заштита и унапређење здравља људи и заштита животне и радне средине наметнули су потребу за школовање специфичног кадра санитарно – еколошких техничара.
Основни захтев је стварање таквог образовног профила који ће бити оспособљен за самосталан и тимски рад на разним дужностима у хигијенско-епидемиолошкој служби у домовима здравља, болницама и медицинским центрима, затим у градским и регионалним заводима за здравствену заштиту, јавним комуналним службама, у службама заштите на раду и за рад у санитарној инспекцији.   

 Наставни план и програм представља комбинацију градива из општеобразовних и стручних предмета (теорија, вежбе, блок-настава). Настава се обавља у учионицама и кабинетима Школе као и у наставним базама у граду: Завод за јавно здравље, Општа болница “Др Лаза К. Лазаревић“, Дом здравља “Др Драга Љочић“, ЈКП Водовод.

Ради се у групама од по 10 ученика у савремено опремљеним кабинетима и са стручним наставним кадром.

У току прве године ученици изучавају анатомију и физиологију људског тела и  стручну терминологију на латинском језику; упознају се са правилима и поступцима рада у оквиру лабораторијских техника и основним принципима опште и школске хигијене.

У току друге године проучавају психологију и формирање зреле, одговорне, социјализоване и асертивне особе за развоју компетенција значајних за рад и даљи професионални развој; патологију и промене организма као последицу болести; упознају се са аспектима екологије и заштите животне средине; уче методе и технике здравствене заштите и прве помоћи и у оквиру микробиологије изучавају особине узрочника инфекције и настанка заразног обољења.

У току треће године доминирају уже стручни предмети у оквиру којих ученици стичу потребна знања, вештине и способности из области дезинфекције, дезинсекције и дератизације за примену и спровођење стандардних метода у циљу превенције; санитарне технике за уочавање и отклањање санитано-техничких и санитарно-хигијенских недостатака; епидемиологије за узроке поремећаја здравља и факторе који условљавају појаву болести као и мере за спречавање и сузбијање и извршавање оперативних задатака; комуналне хигијене за заштиту и унапређење здравља у оквиру мултидисциплинарног тима и микробиологије.

У току четврте године, такође су заступљени уже стручни предмети у оквиру којих ученици усавршавају своја умећа, способности и ставове из области епидемиологије; санитарне хемије за анализу животних намирница и предмета опште употребе; медицинске биохемије за хемијски састав и процесе у организму и значај дијагностике, медицине рада за факторе који нарушавају здравље и радну способност; токсиколошке хемије за анализу, изоловање и детекцију отрова из узорака; Здравствене статистике за обраду и анализу података.

На часовима вежби у школским кабинетима и часовима  практичне наставе у наставним базама ученици стичу следеће компетенције:

 • узимање узорака воде за пиће; узимање узорака животних намирница и предмета опште употребе; узимање брисева; узорковање хуманог материјала за лабораторијске анализе у установи или на терену,
 • одређивање резидуалног хлора на терену,
 • пријављивање заразних и паразитарних болести и компјутерска обрада пријава,
 • евиденција о вакцинисаним лицима, попуњава документацију и врши електронску обраду података о вакцинацији експонираних лица одређеним заразним болестима,
 • учествује у извођењу санитарних прегледа радника у установама и води евиденцију о истим (санитарне књижице)
 • учествује у прикупљању података из области здравствене статистике за анализу здравственог стања становништва одређене територије,
 • упознаје се са постојећим законским одредбама везаних за ДДД послове као и са актима везаних уз примену отрова, учествује у раду на пословима ДДД по епидемиолошким индикацијама, прави растворе и смеше, спроводи ДДД мере,
 • припрема документацију о броју, врсти и вредности извршених услуга,
 • правилно управљање медицинским отпадом у свакодневном професионалном раду,
 • прерада инфективног медицинског отпада; третман и документовање  процеса третирања и одлагања третираног отпада; надзор и дезинфекција транспортне опреме и зоне третирања; извештавање о случајевима неправилног поступања са инфективним медицинским отпадом,
 • стерилизација инструмената и уптребљеног материјала у јединицама за стерилизацију,
 • правилно управљање прљавим болничким вешом,
 • здравствено – санитарнa безбедност воде и водних објеката;
 • припрема­њe узорака воде за хемијску и микробиолошку анализу и  за органолептички преглед, оцену њеног квалитета; вршење квалитативне и квантитативне анализе воде одређивањем физичких параме­тара;  
 • да радом у лабораторији проширу­ју познавање законских прописа у вези са контролом воде и уочавају њен значај у заштити здравља;
 • учешће у истраживању санитарно­-техничких и са­нитарно-­хигијенских недостатака водних објеката,
 • упознавање разних штетних агенаса радне средине који до­воде до професионалних обољења, тровања и трауматизма на раду; обилазак и упознавање рада производних радних организа­ција, санитарно­хигијенских мера које се предузимају ради зашти­те здравља радника,
 • рад на методама за побољшање здравствене и радне способности,
 • изучавање проблема буке – мерење буке у радним организацијама, на радном месту, мерење уличне буке; изучавање аерозагађења у радним организацијама, као и у изучавању утицаја аерозагађења на здравље радника;
 • прикупљање и обрада података о трауматизму радника у рад­ним организацијама,
 • рад на апаратима за функционалну дијагностику.

Након завршетка средње школе ученици се могу уписати на високе школе или факултете и наставити даље школовање:

Висока здравствена школа струковних студија, основне и специјалистичке студије, Висока здравстено – санитарна школа “Висан“, Медицински факултету у Нишу, Природно-математички, факултет Заштите на раду и заштите животне средине, Паневропски универзитету „Апеирон“ и другим.

Након завршетка школовања, могу се запослити у:

Хигијенско – епидемиолошким службама дома здравља, опште болнице и медицинског центра, завода за јавно здравље у граду или региону, лабораторијама превентивне здравствене делатности, у јавним комуналним предузећима, инспекцијским службама: (санитарна гранична контрола, комунална, еколошка), у прехрамбеној индустрији –  HACCP послови, у предшколским установама – санитарни одсек.