Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Мисија и визија

Ми смо образовно-васпитна институција, која стручно и са пуном свешћу о значају свога рада образује ученике за најхуманија, али и најделикатнија занимања, из области здравства и социјалне заштите. У релативно добро опремљеном и проширеном радном простору, а у атмосфери подстицања постигнућа, тренутно образујемо осам образовних профила (од дванаест, за које смо верификовани) и  омогућавамо ученицима усвајање практичних и примењивих знања и вештина, која ће им омогућити даљи професионални развој у области  здравства.  

Главни принципи у нашем раду су :  

 • Принцип поделе одговорности и преузимања одговорности (тимски рад).
 • Принцип подршке формирању здраве личности ученика.
 • Принцип сталног личног и професионалног раста и развоја запослених.
 • Принцип безбедне и здраве школске срединe.
 • Принцип активног учешћа наставника и ученика у животу локалне заједнице и шире.   

Желимо да постанемо установа која развија и промовише  примере изузетне образовно-васпитне праксе и која тежи да постане центар иновација (модел установа). Желимо да у том процесу ученици и запослени добију могућност за изражавање личних и професионалних потенцијала,  кроз квалитетну сарадњу са родитељима, а у здравој и безбедној школској средини. 

Потребе и приоритетни задаци Школе 

Основе за планирање приоритетних задатака су: Евалуација старог развојног плана, Извештај о самовредновању, Извештај о раду школе у протеклој школској години, Извештај комисије за спољашње вредновање, као и оцене, искуства и закључци стручних, саветодавних, руководећих и надзорних органа школе, који су се односили на целокупан рад и атмосферу у школи. Приоритетни задаци су, осим уобичајених, планираних новим Развојним планом, и они који су у складу са новонасталом пандемијском ситуацијом и епидемиолошким препорукама:

 • Сачувати здравље ученика и запослених и у складу са тим предузимање препоручених мера превенције и интервенције, ако дође до инфекције
 • Адекватна реализација комбинованог модела наставе, док траје оваква епидемиолошка ситуација;
 • Усклађивање Школског програма и Годишњег плана рада школе, као и осталих докумената са законским одредбама;
 • Имплементација нових наставних програма у наставни процес, у реформисаним образовним профилима;
 • Праћење резултата матурских испита у реформисаним образовним профилима;
 • Укључивање међупредметних компетенција у планирање наставног процеса;
 • Осавремењивање наставног процеса у смислу метода и техника које се примењују у настави; 
 • Набавка нових, као и савременијих наставних средстава, пре свега оних која су везана за потребе праћења нарастајућег технолошког развоја, а које Школа мора да прати;
 • Унапређивање праћења часова редовне наставе, посебно приправника, наставних замена и сарадника у настави;
 • Већа примена иницијалних тестова;
 • Праћење угледних часова;
 • Активније учешће ученика у наставном процесу, посебно у смислу процене својих постигнућа;
 • Даље унапређивање психо-социјалне и сваке друге подршке ученицима, пре свега онима из осетљивих група,
 • Појачан васпитни рад са свим ученицима;
 • Даљи рад на каријерном вођењу ученика;
 • Континуиран рад на даљем обезбеђивању безбедних услова за живот и рад у школи и ученика и наставника, као и правовремено и свеобухватно реаговање у ситуацијама сваке врсте насилног понашања;
 • Превенција дискриминитарског понашања;
 • Даљи рад на промоцији ненасилних облика комуникације и решавања конфликата;
 • Унапређивање поделе улога кроз тимски рад и одговорности сваког запосленог;
 • Даљи рад на усклађивању и повезивању рада различитих тимова – промоција тимова и тимског рада;
 • Даље стручно усавршавање наставника кроз избор семинара, који су у складу са постојећим потребама школе, пре свега у оквиру дигиталне писмености и праћење примене стручног усавршавања;
 • Адекватније информисање и извештавање;
 • Активније учешће родитеља у животу и раду школе;
 • Интензивнији рад са социјалним партнерима на заједничким пројектима;
 • Развој Школе као центра иновација (модел центар)
 • Већа финансијска средства.

Ови приоритетни задаци проистичу из нараслих потреба школе. Већина њих је обухваћена развојним планирањем, уз пуну свест о томе да се у садашњем моменту не може пуно тога испланирати, као да се не може ни све планирано реализовати.