Навигација

Наставничко веће

Наставничко веће се у току школске године бави многим битним организацијским и стручним питањима везаним за целокупни образовно-васпитни процес у школи. Почетком септембра Наставничко веће разматра Извештај о раду школе и Годишњи план и програма рада школе као и Школски развојни план и бави се комплетном организацијом образовно-васпитног рада школе за текућу школску годину. Током школске године Наставничко веће се бави   и: организовањем ученичких екскурзија; организацијом прослава у школи (Свети Сава, Дан школе, Фестивал националне културе, свечана додела диплома матурантима, матурско вече...); организовањем рада секција и других ваннаставних активности.

У свом годишњем плану и програму Наставничко веће има и анализу опремљености школе за рад и изналажењем мера за унапређење тих услова; затим рад на естетско-хигијенском изгледу школе као и анализу и унапређивање сарадње са родитељима и друштвеном средином.

У области наставе Наставничко веће се бави анализом успеха и изостајања ученика, организовањем додатне и допунске наставе за ученике, као и осталих обавезних облика образовно-васпитног рада; организовањем општих и одељењских родитељских састанака;организовањем полагања поправних, разредних, ванредних и матурских испита за ученике и утврђивање успеха са полагања.

На крају сваке школске године Наставничко веће одређује најбоље практичаре и ђака генерације за текућу школску годину и бави се утврђивањем резултата рада наставника и ученика;анализом остварених циљева и задатака; припремa за упис нових ученика; припрема за рад у наредној школској години: формирањем одељења, поделом задужења-наставницима, подела предмета, одељењског старешинства, усвајање календара рада за следећу школску годину, извештаји о одлукама Педгошког колегијума и Школског одбора;

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ