Навигација

Стручни актив за развојно планирање

Стручни актив за развојно планирање

 

Нови Развојни план школе је почео са реализацијом септембра 2013., а предвиђен је за период од три године (септембар 2013/2016). Усвојило га је Наставничко веће, Школски одбор, а презентован је и Савету родитеља, као и Ученичком парламенту. Овоме је претдходила евалуација старог ШРП-а, поново утврђивање приoритета Школе, мисије, визије, снага и слабости.

У марту 2014. нови развојни план (РПШ) је претрпео извесне измене у складу са законом и захтевима ШУ Ваљево.

Актив за школско развојно планирање представљају:

  1. Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог, председник
  2. Мирјана Сремчевић, помоћник директора, професор
  3. Радмила Вучић, професор
  4. Наташа Јовановић, професор
  5. Татјана Милошевић, наставник
  6. Јелена Маринковић, наставник, записничар
  7. Чедомир Божић, представник Ученичког парламента
  8. Марица Милинковић, представник Савета родитеља (изабрана ове школске године)
  9. Ана Маринковић, представник локалне самоуправе

 

Актив за развојно планирање је урадио акциони план за шк. 2014/15. годину (усвојен од стране Школског одбора, Наставничког већа и Савета родитеља). Такође, усклађен је Годишњи план рада Школе са Развојним планом.

Актив је до сада одржао два састанка, на којима су договорена задужења око израде делова за Анекс ШРП-а, као и око праћења реализације планираних активности. Урађен је полугодишњи извештај о реализацији РПШ-а. У оквиру школе била је интензивна сарадња са Тимом за самовредновање, Тимом за ИО, Тимом за здравствено васпитање, Медијаторским тимом и дугим тимовима и комисијама.

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2015/2016


Матурска питања за школ. 2015/2016. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ