Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Интерна акта

Правилник о организацији и систематизацији 2023.

Правила понашања пречишћен текст 2022

Правилник о награђивању запослених 2023

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 2022

Правилник о канцеларијском пословању 2021

Правилник о набавкама 2020

Правилник о заштити података о личности у Медицинској школи ”Др Андра Јовановић” Шабац 2020

Правилник о поступању са донацијама Медицинској школи Др Андра Јовановић 2020

Правилник о спредавању сукоба интерса 2019

Правилник Медицинске школе ”Др Андра Јовановић” Шабац о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 2019

Правилник Медицинске школе ”Др Андра Јовановић” Шабац о евидентирању и праћењу друштвено-корисног рада 2019

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Медицинској школи ”Др Андра Јовановић” 2018

Правилник о евиденцији присуства запослених Медицинске школе ”Др Андра Јовановић” 2018

Правилник о похвалама наградама и избору ученика генерације Медицинске школе Др Андра Јовановић 2018

Правилник о поступку стицања и расподели сопствених средстава ПРЕЧИЋШЕН ТЕКСТ јануар 2018

Правилник о репрезентацији Медицинске школе ”Др Андра Јовановић” 2018

Правилник о роковима, организацији и начину полагања свих врста испита 2018

Правилника о употреби мобилних телефона Медицинске школе ”Др Андра Јовановић” 2018

Правилника о употреби сопствених аутомобила Медицинске школе ”Др Андра Јовановић” 2018

Правилник о ИКТ 2017