Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Ученички парламент

                                                                    Oбука за чланове Ученичког парламента
 
 Активности поводом обележавања Дечије недеље, која се уз подршку Министартва просвете, науке и технолошког развоја одржава у школама широм Србије, у Медицинској школи Др Андра Јовановић спровела је наставница историје, грађанског васпитања и педагошки саветник Мирјана Сремчевић у четвртак, 6. октобра 2022, са представницима Ученичког парламента првог, другог и трећег разреда (укупно 29 ученика). Ученици су овом приликом прошли обуку о структури и капацитетима парламента. Кроз разговор, креативне и едукативне радионице, учили су о тимском раду унутар овог тела, о важности сарадње са осталим ученицима из својих одељења, с циљем усвајања нових идеја и предузимања планираних активности у текућој школској години. Вођени овогодишњом паролом Шта ми треба да растем до неба, ученици су били додатно мотивисани да говоре о својим потребама и плановима за успешније функционисање Ученичког парламента.

 

 
 
 
 
 
 
Ученици подељени на дебатне групе у оквиру обуке поводом "Дечије недеље"

Ученици подељени на дебатне групе у оквиру обуке поводом "Дечије недеље"

  • Ученички парламент чине по два легално изабрана представника свих одељењских заједница у школи. Наша школа има 28 одељења, што значи да наш Ученички парламент чини 56 чланова.
  • Ученички парламент је највише демократско тело ученика које се бави свим питањима везаним за живот и рад ученика у школи, а посебно питањима везаним за заштиту права и одговорности ученика, као и питањима партиципације ученика у доношењу одлука важних за саме ученике. 
  • Директор школе периодично подноси извештај Ученичком парламенту о активностима у школи важним за ученике и прибавља њихово мишљење и сарадњу у вези разних садржаја из живота и рада школе. 
  • Ученички парламент доноси сваке године свој програм рада за текућу годину, а има и свој Правилник о раду парламента. Ради лакшег и ефикаснијег извршавања послова, Парламент бира Ученичко веће које чини по два представника из сваког разреда. 
  • Парламент  бира свог председника, заменика, секретара и записничара, као и своје представнике за Школски одбор, Тим за безбедност и заштиту ученика од насиља, Тим за самовредновање, Актив за школски програм, Актив за развојно планирање, Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе, Тим за хуманитарне активности, Тим за културну и јавну делатност школе.  
  • Радом Ученичког парламента координирају наставници Наташа Беговић, Срећко Берић и Митар Павловић. 
Представници Ученичког парламента у Хуманитарној акцији „Помоћ народној кухињи ”, организованој поводом обележавања Дана школе 13. децембра 2021. године

Представници Ученичког парламента у Хуманитарној акцији „Помоћ народној кухињи ”, организованој поводом обележавања Дана школе 13. децембра 2021. године