Medicinska škola

„Dr Andra Jovanović”

Šabac

Podrška učenicima

POSEBNI VIDOVI PODRŠKE UČENICIMA IZ UGLA PP SLUŽBE

 Vršnjačka medijacija

Sve je počelo oktobra 2006. seminarom za edukaciju nastavnika u oblasti medijacije.Projekat „Tranformacija konflikta – Osnaživanje mladih kroz vršnjačku medijaciju“ u Srbiju je donela GTZ, nemačka vladina organizacija za tehničku saradnju, u saradnji sa Pedagoškim društvom Srbije.  Obuku smo (uspešno) prošle ja,  Biljana Ercegovčević, psiholog-pedagog i Mirjana Sremčević, profesor istorije i građanskog vaspitanja. Zadovoljne stečenim znanjem, rešile smo da ga ponudimo i učenicima svoje škole.

Već u novembru 2006. je urađen akcioni plan, koji je odmah potom, usvojen na Nastavničkom veću, Školskom odboru, Savetu roditelja i Učeničkom parlamentu. U januaru 2007. je sprovedena anketa o proceni stepena izraženosti konfliktnih situacija u školi i načinima prevazilaženja, kao i potrebi uvođenja medijacije. Rezultati su ukazali da konflikti u našoj školi postoje,  najčešće na relaciji učenik-učenik i završavaju se na nasilnoj komunikaciji, bez fizičke agresije. Svi učenici i većina profesora su poželeli uvođenje i primenu medijacije.

Zašto medijacija?

Škola bi trebalo da bude prijatno mesto gde se uči i gde se razvijaju potencijali. Svaka mlada osoba ima pravo da uči i boravi u sigurnom okruženju bez straha od neprijatnosti bilo koje vrste. I učenici i nastavnici imaju podjednako značajne uloge u kreiranju prijatne i prijateljske radne atmosfere.

U maju 2007. je održan prvi, dvodnevni seminar za učenike-medijatore. Učenici-učesnci su birani prema unapred određenim kriterijumima: da imaju strpljenja da saslušaju tuđi problem, da su pravdoljubivi, da su nekonfliktni, da umeju da komuniciraju nenasilno, da imaju razumevanja za druge, čak i kada se sa njima ne druže, da su elokventni, da imaju pozitivan status u odeljenju, da se njihovo mišljenje uvažava, da su izabrani i od odeljenja i od odeljenjskog starešine. Birani su učenici iz svakog odeljenja prvog, drugog i trećeg razreda, njih 29 ukupno.

Februara 2008. održan je još jedan dan seminara, koji je isključivo bio posvećen uvežbavanju medijacije na konkretnim primerima, koje su osmislili sami učenici, ali i diskusiji oko iskustava u praktičnoj primeni medijacije u prethodnom periodu.

U istom periodu 2008. nemačka vladina organizacija, GTZ (današnji GIZ), je pokrenula Projekat „Dobro došli u Nemačku“ i deset učenika –medijatora je izrazilo interesovanje za učešće u tom projektu, koji je predviđao šestodnevni boravak u ovoj evropskoj državi, u cilju međunarodne razmene iskustava između učenika – medijatora i parlamentaraca. 4.4.2008. deset zainteresovanih učenika je pisalo esej na temu medijacije, uz prisustvo predstavnika Pedagoškog društva Srbije i predstavnika Evropskog pokreta. Sedam učenika je prošlo selekciju i 10.4.2008. sa njima je u Beogradu obavljen intervju na engleskom jeziku. Tri učenice naše Škole su se plasirale za put u Nemačku, u Ofenbah, od 4.5.-10.5.2008. To su bile: Ranković Sanja, 3/2, Đurić Vera 2/6 i Kulezić Katarina 2/1.

B1

Juna 2008. edukovana je i prva grupa od 18 nastavnika naše, Medicinske škole, što je bio jedan od uslova da ja, Biljana Ercegovčević, dobijem sertifikat za bavljenjem ovom oblašću. Neki od tih nastavnika su se uključili u rad i osnovali smo Medijatorski tim nastavnika i učenika.

B2

Sve ovo je dobilo svoje mesto i u Razvojnom planu škole, te je juna 2010. godine obučena nova grupa od 7 nastavnika, u vreme kada je ovaj seminar postao već preporučen od strane MPRS i akreditovan za prosvetne radnike.  Od samog početka svesrdnu pomoć Školi oko ovog projekta je pružao i mr pedagogije, Božidar Topalović, takođe sertifikovani trener za ovu oblast.

B3

Svake sledeće  godine, najčešće u oktobru, u okviru Dečije nedelje, ili u novembru, u susret Danu škole, (uključujući i novembar 2019.), redovno je održavan seminar za učenike prvog, drugog i trećeg razreda, (grupe od 30-40 učesnika). Obučeni učenici  su imali zadatak da prenesu ideje medijacije u svoja odeljenja. Odeljenjske starešine su  imale zadatak da u svojim odeljenjima realizuju radionice kroz „Uputstvo odeljenjskim satrešinama za rad na posredovanju u konfliktima učenika“, u čemu su im pomagali edukovani učenici (2012/13.)

 Ideje nenasilne komunikacije i konstruktivnog rešavanja konflikata  se promovišu svake godine i na nivou cele Škole, nekada i kao predstava za učenike, sa simulacijom medijacije na sceni. Sa svojim prikazom medijacije, 2016. smo gostovali u Umetničkoj i Tehničkoj školi i pomogli im da i oni započnu edukaciju učenika.

B4

Svake godine učenici –medijatori su u svojim odeljenjima širili ideje medijacije posredujući u realnim konfliktima svojih vršnjaka. Kada to nije uspevalo, obraćali su se nekome od nastavnika – članova Medijatorskog tima Škole. Medijacija je pomagala i u konfliktima na relaciji nastavnik – učenik, nastavnik – nastavnik, roditelj – roditelj. U međuvremenu, postala je deo redovne procedure pre pokretanja disciplinskog postupka izazvanog konfliktom. 

Promocija medijacije je bila i kroz tekstove u školskom časopisu „Medikus“, ali i kroz tekstove u časopisu „Mreža“- CSR Šabac.

Medijatorski tim nastavnika se od 2015/16. aktivno bavi i edukacijom  učenika prvog razreda u borbi protiv digitalnog nasilja, jer je ovaj vid nasilja najprisutniji, a najmanje prepoznatljiv među mladima. Svake školske godine, na prvom roditeljskom sastanku,  informišu se i svi roditelji o tome kako da prepoznaju izloženost dece digitalnom nasilju i kome da se obrate.

Svake godine se obezbeđuje uvođenje novih zainteresovanih nastavnika u Medijatorski tim. Za njih se organizuje predavanje „Podsećanje na medijaciju“, obezbeđuje se prisustvo i asistencija na seminarima za učenike i prilikom promocije medijacije, obezbeđena je literatura  na ovu temu, učestvuju  u aktivnostima koje realizuju već iskusni članovi tima.

B5

Koji su produkti našeg višegodišnjeg rada na ovom projektu?

 • Preko 400 edukovanih učenika za primenu tehnika nenasilne komunikacije i medijacije u različitim konfliktima,
 • Veliki broj edukovanih nastavnika u našem kolektivu,
 • Formiranje Medijatorskog tima škole, koji su u početku, 2007/08. činili samo učenici i koordinatori, a od 2010/11. i 5 – 15 obučenih nastavnika,
 • Upoznavanje sa učenicima-medijatorima drugih škola u gradu, u saradnji sa Pedagoškim društvom Srbije i GTZ-om (na početku projekta),
 • Medijacija kao projekat je  deo ŠRP-a, tj.RPŠ-a,
 • Tri učenika – medijatora su učestvovala u Projektu „ Dobro došli u Nemačku“,
 • Širenje ideja nenasilne komunikacije i konstruktivnog rešavanja konflikata u Školi, na svim nivoima,
 • Učešće učenika – medijatora u Timu za zaštitu učenika od nasilja,
 • Medijacija kao deo redovne procedure pre pokretanja disciplinskog postupka,
 • Promocija samog projekta medijacije, ali i njegovog postojanja u Medicinskoj školi, je na početku izvršena u celom Mačvanskom i delu Kolubarskog okruga, a poslednjih godina i šire, u Srbiji, kroz seminare za prosvetne radnike Udruženja za podršku vaspitanju i obrazovanju „ODSTAR“  

Od 2008.  do danas ja, Biljana Ercegovčević,  realizujem akreditovane seminare za prosvetne radnike, u okviru Udruženja za podršku vaspitanju i obrazovanju „ODSTAR“ iz Šapca (www.odstar.rs). Teme, čiji sam autor i koautor,  su različite, a svaka se odnosi na podršku učenicima kroz rad sa zaposlenima u obrazovanju.

B6

Učešće u Projektu „Modernim kanalima do bezbednijeg okruženja za mlade“

Projekat „Modernim kanalima do bezbednijeg okruženja za mlade“ sprovodi Centar za omladinu – TVOJA SRBIJA u saradnji sa Internacionalnom asocijacijom (IPA), a finansiralo ga je Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Svrha ovog projekta je osnaživanje mladih uzrasta 15-19 godina o različitim vidovima vršnjačkog nasilja, pre svega nasilja na internetu. Sprečavanje i suzbijanje nasilja prema mladima, kao i zaštita mladih koji su pod rizikom od nasilja ili su izloženi nasilju, prepoznato je kao prioritet u nacionalnim politikama i predmet je značajnih napora koje ulažu Vlada, Ministarstvo omladine i sporta i ostale državne institucije. Naša, Medicinska škola, je izabrana da bude jedna od tri srednje škole na teritoriji Srbije (uz Pančevo i Sremske Karlovce), u kojima će se realizovati tribina/radionica o prevenciji, oblicima i suzbijanju vršnjačkog, pre svega digitalnog nasilja. Radionica je realizovana 18.12.2018. u vremenu od 9:45 do 11:45, u svečanoj sali Škole. Predavači su bili prof. Dr Nebojša Pantelić, predsednik Internacionalne policijske asocijacije (IPA) i mladi Youtube influenser Miloš Bajić, „Miloš HD“. Predavanju je prisusvovalo oko 50 učenika. Organizaciju i realizaciju su obezbedili direktor škole i Medijatorski tim Škole.

Izlaganje predavača je bilo veoma zanimljivo, aktuelno i prilagođeno uzrastu. Učenici su aktivno učestvovali u iznošenju sopsvenih iskustava, odgovaranju na pitanja i sl. Pet učenika je dalo video izjavu,  izneseći svoje mišljenje o ovoj problematici, ali i kako je sve to obuhvaćeno radom  Medijatrorskog tima u našoj školi. Koordinator tima, Biljana Erecgovčević, je takođe iznela dosadašnje načine bavljenja digitalnim nasiljem među učenicima naše škole.

Učešće u Projektu „Kako do tolerancije“

„Kako do tolerancije“ je projekat kojim su mladi volonteri Crvenog Krsta  Šabac konkurisali kod Ministarstva omladine i sporta na konkursu „Mladi su zakon“. Cilj je bio smanjenje nasilja nad mladima. Projekat je promovisao humane vrednosti, podsticao nenasilno rešavanje konfliktnih situacija i razumevanje ličnog i kulturnog identiteta, podsticao borbu protiv diskriminacije i stigmatizacije, opreznost pri korišćenju savremenih tehnologija kako bi bio sprečen sajber-buling.

U ovom dvodnevnom seminaru, održanom u oktobru 2015.,  učestvovalo je četvoro učenika naše škole, aktivnih članova Medijatorskog tima.

Ovo je bila samo jedna od kontinuiranih, višegodišnjih kvaltetnih aktivnosti koje se sprovode u saradnji Crvenog Krsta Šabac i Medicinske škole „Dr Andra Jovanović“. 

Biljana Ercegovčević, psiholog-pedagog

koordinator Medijatorskog tima

Vršnjački edukatori

Naša škola je kao posebnu snagu imala određen broj učenika koji su prošli treninge za različite vršnjačke edukacije, kao što su: „Jačanje kapaciteta učeničkih parlamenata“, „Borba protiv stigme i diskriminacije obolelih od AIDS-a“, „Reproduktivno zdravlje i seksualno vaspitanje“, „Bolesti zavisnosti“, „Trgovina ljudima“, „Prevencija nasilja u adolescentskim vezama“, „Obuka učenika osnovnih škola za pružanje prve pomoći“, „Prikaz Protokola o zaštiti učenika od nasilja“.

Sa učenicima-vršnjačkim edukatorima trenutno radi PP služba (Biljana Ercegovčević psiholog-pedagog i Nevena Stanković, psiholog) kao koordinatori.

Svake školske godine, u toku prvog polugodišta, B. Ercegovčević uradi edukaciju  zaintereseovanih vršnjačkih edukatora i pripremu vršnjačke edukacije za sve učenike prvog razreda, na temu „Diskriminacija obolelih od AIDS-a“, koja se realizuje u okviru 1.12., Svetskog dana borbe protiv AIDS-a. Nekada je ovu aktivnost učenika propratila i lokalna TV Šabac. Učenici prvog razreda kažu: „…uvek se bolje prihvati ono što stiže od vršnjaka, nego od odraslih! Kao da im više verujemo.“ Pa naravno, to je jedna od karakteristika adolescencije kao razvojne faze! I upravo na to računamo kada ih učimo životu…

U drugom polugodištu uobičajeno se održava  vršnjačka edukacija na temu „Tvoje NE- menja sve“,o prevenciji narkomanije“ (Nevena Stanković, psiholog).

U aprilu svake godine održava se i jednodnevni seminar za učenike, „Nasilje u adolescentskim vezama“ (Biljana Ercegovčević, psiholog-pedagog).

Godine 2013/14. na seminaru „Nasilje u adolescentskim vezama“, osim  učenika, poseban kvalitet je bilo prisustvo koleginice-pedagoga Šabačke gimnazije, Biljane Drobnjak i četiri studentkinje završne godine pedagogije, koje su bile na hospitovanju.

2017/18. na istom seminaru je učestvovalo i  13  učenika iz drugih srednjih škola iz Šapca i Vladimiraca.

2020/21. školske godine usled pandemije je bilo onemogućeno održavanje vršnjačkih edukacija, ali rad sa novom, zainteresovanom ekipom učenika nije izostao. Bavili smo se planiranjem budućih aktivnosti, edukacijom samih budućih edukatora, a planirane teme su plasirane preko gugl učionice svim učenicima škole, ali i roditeljima.

Učešće u Projektu „Mladi protiv nasilja nad ženama“

Ovaj Projekat je sprovela Agencija UN za rodnu ravnopravnost UN Women i Centar modernih veština. Šabac je bio jedan od četiri grada (uz Paraćin, Kikindu i Stari Grad – Beograd) u kojima su dečaci srednjoškolskog uzrasta, drugog i trećeg razreda,  motivisani, edukovani i angažovani u borbi protiv nasilja nad ženama.

Iz naše škole učestvovalo je pet mladića drugog razreda, a mentor je bila Biljana Ercegovčević, školski psiholog-pedagog.Učesnici Projekta su učestvovali u edukaciji, te u istraživanju koje se tiče stavova svojih vršnjaka  o nasilju nad ženama, vršnjačkom nasilju i drugim temama muško-ženskih odnosa u adolescentskom dobu. Sami su kreirali i svoju lokalnu kampanju protiv nasilja nad ženama u Šapcu.

Program je trajao od oktobra do polovine decembra 2019. godine, a završnica je bila u Beogradu, na konferenciji na kojoj su učestvovali mladići iz sve četiri lokalne zajednice.

Ovaj projekat je podržala Evropska unija, SeCons grupa za razvojnu inicijativu, a u njega je uključeno i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije.

Učešće u Projektu „Popularna demokratija“

16.12.2019. u svečanoj sali Škole održana je dvočasovna radionica na temu „Popularna demokratija“, za učenike četvrtog razreda.

 Voditelj je bio Čedomir Božić, bivši vršnjački edukator i đak ove škole, sada student četvrte godine FPN-a.

Radionici je prisustvovalo 28 učenika svih odeljenja  četvrtog razreda i Biljana Ercegovčević, psiholog-pedagog.

Ostale vršnjačke edukacije koje sprovodi PP služba

 • „Metode i tehnike uspešnog učenja“ – za učenike prvog razreda (Nevena Stanković, psiholog)

 • „Protokol o zaštiti učenika od nasilja“ – za učenike prvog i drugog razreda (Mirjana Sremčević, profesor istorije, u saradnji sa PP službom)

***Dokazni materijal o navedenim aktivnostima se nalazi u Godišnjem izveštaju o radu Škole (za svaku školsku godinu), u dokumentaciji o radu Medijatorskog tima i vršnjačkih edukatora i u dokumentaciji PP službe.

Izveštaj uradile:

Biljana Ercegovčević, psiholog-pedagog

Nevena Stanković, psiholog