Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Стручни активи

Школа има два стручна актива: Стручни актив за развојно планирање и Стручни актив за развој школског програма. 

Стручни актив за развојно планирање  

Школски одбор је за израду новог РПШ именовао Стручни актив за развојно планирање у следећем саставу: Биљана Ђукнић, директор, Андријана Злокас, професор математике, председник Актива; Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог; Мирјана Сремчевић, професор историје; др Маријана Милошевић Гачевић, професор предузетништва; др Сандра Петровић, професор хемије; Јелена Павловић, професор математике записничар; Слађана Бкић, наставник здравствене неге, Јелена Малешевић, наставник здравствене неге, представник Савета родитеља Данијела Дамњановић, Ана Маринковић, представник локалне самоуправе;  представник Ученичког парламента Милица Вујић.

 

 

Стручни актив за развој школског програма 

Председник стручног актива за развој школског програма је Мирјана Сремчевић. Наставничко веће именовало је Стручни актив за развој школског програма у следећем саставу: Виолета Петровић, Маријана Тешић, Катарина Стојиновић, Љиљана Јанковић, др Верица Матовић, Марија Марјановић, Славица Тубица-Алексић, представник Савета родитеља, представник Ученичког парламента Сара Марковић.