Skip to content

Медицинска школа

„Др Андра Јовановић”

Шабац

Menu

Педагошко-психолошка служба

Школски педагог  

BILJA ERCEGOVČEVIĆ

Послове школског педагога обавља Биљана Ерцеговчевић, дипломирани  школски психолог – педагог и дипломирани гешталт психотерапеут, са националним (од Савеза друштава психотерапеута Србије) и европским сертификатом ( EAGT – The European Association for Gestalt Therapy).

Програмске задатке, који су само оријентационо дати, обавља на сопствен, креативан и  иновативан начин. Активан је члан свих стручних органа у Школи. Координатор је Актива за развојно планирање (трећи мандат), Медијаторског тима, Тима за педагошко-инструктивни рад. Члан је Тима за безбедност и заштиту ученика, а активну подршку даје Тиму за инклузивно образовање и додатну подршку ученицима, Тиму за самовредновање, Тиму за хуманитарне активности и Тиму за каријерно вођење. Учествује у раду многих школских комисија. Учесник је у изради свих најважнијих докумената Школе.

У реализацији наставе педагог даје значај унапређивању наставног процеса, пре свега кроз увођење нових наставних метода ( нпр. активног учења, критичког мишљења, мултимедијалног приступа часу), али и унапређивању начина оцењивања ученика, обуци наставника за оцењивање, за израду тестова знања и сл. Активно учествује у дидактичко-методичком припремању и реализацији наставе свих наставника, посебно приправника, њихових ментора, наставника са ненаставних факултета и сарадника у настави (лекара, фармацеута, стоматолога и сл.). Педагог учествује у изради и присуствује извођењу како угледних, тако и редовних часова и има развијену сарадњу са колегама. Неколико година је била  професор психологије, као и професор грађанског васпитања.

Ипак, психолог-педагог у свом раду истиче као приоритет рад са ученицима, који се одвија на више различитих нивоа: кроз индивидуални или групни саветодавни и/или терапијски  рад с ученицима који имају различите врсте проблема, кроз организацију, едукацију ученика за рад Ученичког парламента (оснивач је Савета ученика 1998. године, који је био претеча Ученичком парламенту); аутор је и један од реализатора програма професионалне оријентације, здравственог васпитања, превенције неприлагођеног понашања, васпитања за хумане односе међу половима; организује психолошко-педагошке едукације ученика, кроз трибине и ЧОС-ове учествује у испитивању општих и специјалних способности, мотивације за учење, особина личности, вредносних оријентација, професионалних усмерења. Била је организатор и реализатор Пројекта ГТЗ-а и Педагошког друштва Србије „Вршњачка медијација-трансформација конфликата“ тј. едуковала је  ученике  и наставнике за ненасилну комуникацију и медијацију. Као резултат тог континуираног рада у Школи функционише Медијаторски тим ученика и наставника од 2008. године. Такође, педагог се бави и  едукацијом  вршњачких едукатора и у сарадњи са њима реализује теме „Дискриминација оболелих од АИДС-а“, „Промоција медијације“ и  „Насиље у адолесцентским везама“. Интензиван рад са ученицима је настављен и у току пандемије, путем Гугл учионице, Скајп сусрета, странице на Фејсбуку „Психолог Медицинске школе „Др Анра Јовановић“ Шабац. Развијена је сарадња са одељењским старешинама око решавања актуелних проблема ученика.

Део квалитетног васпитног утицаја на ученике је свакако и сарадња са родитељима. Педагог је спроводи на неколико различитих нивоа: кроз индивидуални саветодавни рад са родитељима, учешће у раду одељењских родитељских састанака при разрешавању проблема у функционисању ученика, организовање општих родитељских састанака и трибина, у циљу психолошко-педагошке едукације родитеља (нпр. трибине на тему „Како слушати дете да би вам се обраћало, Родитељски ауторитет, Одлике адолесцентног периода, Наркоманија, СИДА“, „Дај ми педаљ земље на који ћу да станем па ћу свет покренути“, „Љубав и границе“, стручни скуп о сарадњи школе и породице,  и сл.). Интензиван рад са родитељима је настављен и у току пандемије, путем Гугл учионице, Скајп сусрета, странице на Фејсбук „Психолог Медицинске школе „Др Анра Јовановић“ Шабац“, телефонских позива…

Приоритет у раду педагога је и континуирани рад на развоју свог професионалног идентитета, кроз различите видове стручног усавршавања . Ранијих година је учествовала у раду Републичке секције наставника психологије, Републичке секције стручних сарадника. Била је члан  Друштва психолога Србије и Педагошког друштва Србије.

Од 2007. године бави се реализацијом акредитованих семинара за просветне раднике, најпре преко ПДС, а потом за ЦСУ Шабац. Од 2013. оснивач је и члан Удружења за подршку васпитању и образовању „ОДСТАР“ из Шапца, које се бави акредитацијом и реализацијом семинара и стручних скупова. Биљана Ерцеговчевић је аутор два акредитована семинара: „Адолесцент и стилови контакта у породици – обука за рад са ученицима и родитељима“ и „Унапређивање емоционалног здравља у школи – моћ емоционалне интелигенције“. Коаутор је  шест акредитованих семинара: „Одељењски старешина као промотер партиципативних права ученика“, „Одељењски старешина као посредник у конфликтима ученика“, „Ауторитет, та тешка страна реч“ ,  „Не можеш све сам – развијање унутрашње и спољашње мреже подршке“ „ Ми и они“ и „Невидљиво васпитање“. Коаутор је и реализатор и два стручна скупа: „Сарадња школе и породице“ и „Информисање у школи“.

На крају , потребно је истаћи и сарадњу психолога-педагога са многим стручним институцијама у граду и шире, стручним активима округа, Заједницом медицинских школа, Здравственим центром у Шапцу, Клиничким центром у Београду, Заводом за јавно здравље, Националном службом за запошљавање, Центром за социјални рад у Шапцу и шире, ПУ Шабац, Тужилаштвом, Високим школама и факултетима, Културним центром и сл. Због разноликости и специфичности активности којима се бави, често је сарађивала са  локалним и националним медијима.