Medicinska škola

„Dr Andra Jovanović”

Šabac

Misija i vizija

Mi smo obrazovno-vaspitna institucija, koja stručno i sa punom svešću o značaju svoga rada obrazuje učenike za najhumanija, ali i najdelikatnija zanimanja, iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite. U relativno dobro opremljenom i proširenom radnom prostoru, a u atmosferi podsticanja postignuća, trenutno obrazujemo osam obrazovnih profila (od dvanaest, za koje smo verifikovani) i  omogućavamo učenicima usvajanje praktičnih i primenjivih znanja i veština, koja će im omogućiti dalji profesionalni razvoj u oblasti  zdravstva.  

Glavni principi u našem radu su :  

 • Princip podele odgovornosti i preuzimanja odgovornosti (timski rad).
 • Princip podrške formiranju zdrave ličnosti učenika.
 • Princip stalnog ličnog i profesionalnog rasta i razvoja zaposlenih.
 • Princip bezbedne i zdrave školske sredine.
 • Princip aktivnog učešća nastavnika i učenika u životu lokalne zajednice i šire.   

Želimo da postanemo ustanova koja razvija i promoviše  primere izuzetne obrazovno-vaspitne prakse i koja teži da postane centar inovacija (model ustanova). Želimo da u tom procesu učenici i zaposleni dobiju mogućnost za izražavanje ličnih i profesionalnih potencijala,  kroz kvalitetnu saradnju sa roditeljima, a u zdravoj i bezbednoj školskoj sredini. 

Potrebe i prioritetni zadaci Škole 

Osnove za planiranje prioritetnih zadataka su: Evaluacija starog razvojnog plana, Izveštaj o samovrednovanju, Izveštaj o radu škole u protekloj školskoj godini, Izveštaj komisije za spoljašnje vrednovanje, kao i ocene, iskustva i zaključci stručnih, savetodavnih, rukovodećih i nadzornih organa škole, koji su se odnosili na celokupan rad i atmosferu u školi. Prioritetni zadaci su, osim uobičajenih, planiranih novim Razvojnim planom, i oni koji su u skladu sa novonastalom pandemijskom situacijom i epidemiološkim preporukama:

 • Sačuvati zdravlje učenika i zaposlenih i u skladu sa tim preduzimanje preporučenih mera prevencije i intervencije, ako dođe do infekcije
 • Adekvatna realizacija kombinovanog modela nastave, dok traje ovakva epidemiološka situacija;
 • Usklađivanje Školskog programa i Godišnjeg plana rada škole, kao i ostalih dokumenata sa zakonskim odredbama;
 • Implementacija novih nastavnih programa u nastavni proces, u reformisanim obrazovnim profilima;
 • Praćenje rezultata maturskih ispita u reformisanim obrazovnim profilima;
 • Uključivanje međupredmetnih kompetencija u planiranje nastavnog procesa;
 • Osavremenjivanje nastavnog procesa u smislu metoda i tehnika koje se primenjuju u nastavi; 
 • Nabavka novih, kao i savremenijih nastavnih sredstava, pre svega onih koja su vezana za potrebe praćenja narastajućeg tehnološkog razvoja, a koje Škola mora da prati;
 • Unapređivanje praćenja časova redovne nastave, posebno pripravnika, nastavnih zamena i saradnika u nastavi;
 • Veća primena inicijalnih testova;
 • Praćenje uglednih časova;
 • Aktivnije učešće učenika u nastavnom procesu, posebno u smislu procene svojih postignuća;
 • Dalje unapređivanje psiho-socijalne i svake druge podrške učenicima, pre svega onima iz osetljivih grupa,
 • Pojačan vaspitni rad sa svim učenicima;
 • Dalji rad na karijernom vođenju učenika;
 • Kontinuiran rad na daljem obezbeđivanju bezbednih uslova za život i rad u školi i učenika i nastavnika, kao i pravovremeno i sveobuhvatno reagovanje u situacijama svake vrste nasilnog ponašanja;
 • Prevencija diskriminitarskog ponašanja;
 • Dalji rad na promociji nenasilnih oblika komunikacije i rešavanja konflikata;
 • Unapređivanje podele uloga kroz timski rad i odgovornosti svakog zaposlenog;
 • Dalji rad na usklađivanju i povezivanju rada različitih timova – promocija timova i timskog rada;
 • Dalje stručno usavršavanje nastavnika kroz izbor seminara, koji su u skladu sa postojećim potrebama škole, pre svega u okviru digitalne pismenosti i praćenje primene stručnog usavršavanja;
 • Adekvatnije informisanje i izveštavanje;
 • Aktivnije učešće roditelja u životu i radu škole;
 • Intenzivniji rad sa socijalnim partnerima na zajedničkim projektima;
 • Razvoj Škole kao centra inovacija (model centar)
 • Veća finansijska sredstva.

Ovi prioritetni zadaci proističu iz naraslih potreba škole. Većina njih je obuhvaćena razvojnim planiranjem, uz punu svest o tome da se u sadašnjem momentu ne može puno toga isplanirati, kao da se ne može ni sve planirano realizovati.