Навигација

Школски библиотекар

Послове школског библиотекара обавља Вера Ракић, професор руског језика.

Школска библиотека обавља послове библиотечко­-информативног,  образовно –васпитног, културног и јавног карактера. У њој се прикупља, обрађује и даје на коришћење књижна и некњижна грађа ученицима и наставницима школе. Њен основни циљ је организован и програмиран библиотечко-наставни рад као основ васпитно-образовног процеса, који оспособљава ученике за самостално коришћење свих извора сазнања. Програм рада школске бибилиотеке је део васпитно-образовног процеса школе у којој делује. Поред послова издавања књига и часописа, вођења евиденције о томе, писања опомена за књиге које нису враћене на време, библиотека врши набавку, инвентарисање, класификацију, сигнирање, каталогизацију, ревизију књижне и некњижне грађе као и вођење  дневне, месечне, и годишње статистике, израду програма рада и извештаја о раду. Библиотечки фонт је заведен у Књигу инвентара. Књиге су смештене у витрине на основу садржаја по Универзалној децималној класификацији (УДК). Ученицима су доступне све врсте библиотечко-информационе грађе: обавезна лектира, популарна литература, удзбеници, стручна литература и стручни часописи, те се тако оспособљавају за самостално коришћење извора информација.Школа је претплаћена на стручне часописе: Просветни преглед, Здравствени преглед, Хемијски преглед и Школски час српског језика. Паралелно са непосредним радом са ученицима, библиотекар развија сарадњу са наставницима и стручним сарадницима у школи.На састанцима Комисије за библиотеку усваја се план набавке и коришћења библиотечких фондова, реализација програма  и пројеката везаних за наставу и ваннаставне активности, организовање часова у библиотеци, посете Сајмовима књига. Библиотека сарађује са установама културе,библиотекама, галеријама, музејима, позориштима.Библиотечка секција учествује у реализацији културних програма школе: Дана школе, Школске славе... Библиотека се налази на месту где је доступна свим ученицима, опрема је функционална и прилагођена корисницима библиотеке, а то су, сви ученици, наставници и остали сарадници.Број корисника у Књизи уписа корисника је 2715 а број прочитаних књига у току године је око 4000. У саставу библиотеке налази се просторија за припрему наставника са два компјутера, копир апаратом, штампачем и апаратом за коричење.Радно време библиотеке обухвата обе смене, тако да је свим ученицима омогућено да користе услуге библиотеке.

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2017/2018


Матурска питања за школ. 2017/2018. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ