Навигација

Школски педагог

Школски педагог

Послове школског педагога обавља Биљана Ерцеговчевић, дипломирани  школски психолог – педагог и дипломирани  и лиценцирани гешталт психотерапеут.

Програмске задатке, који су само оријентационо дати, обавља на сопствен, креативан и иновативан начин. Активан је члан свих стручних органа у Школи: Педагошког колегијума као највишег, Наставничког већа, свих одељењских већа, стручног већа друштвених наука. Координатор је Актива за развојно планирање (други мандат), Медијаторског тима, Тима за педагошко-инструктивни рад, а заменик координатора у Тиму за здравствено васпитање. Члан је Тима за безбедност и заштиту ученика, Тима за самовредновање, а активну подршку даје Тиму за инклузивно образовање и додатну подршку ученицима и Тиму за каријерно вођење. Учествује у раду многих школских комисија: за полагање приправничког испита, другостепене комисије за полагање поправних испита, комисије за матурске испите, али и за полагање ванредних испита и преквалификација, као и у раду дисциплинске комисије. Учесник је у изради целокупног Годишњег извештаја о раду школе.

 У сарадњи са руководством школе активно учествује у планирању, програмирању и организовању рада школе тј. учествује у изради посебних програма за Школски програм и Годишњи план  рада школе.

Учествовала је пројектном планирању везаном за писање пројеката којим би школа обезбедила неопходна средства за реконструкцију кровног простора и за стручно усавршавање наставника. Прати и унапређује вођење педагошке документације : дневника рада, наставних планова, припрема, матичних књига.

У реализацији наставе педагог даје значај унапређивању наставног процеса, пре свега кроз увођење нових наставних метода ( нпр. активног учења, критичког мишљења, мултимедијалног приступа часу), али и унапређивању начина оцењивања ученика, обуци наставника за оцењивање, за израду тестова знања и сл. Активно учествује у дидактичко-методичком припремању и реализацији наставе свих наставника, посебно приправника, њихових ментора, наставника са ненаставних факултета и сарадника у настави (лекара, фармацеута , стоматолога и сл.). Педагог присуствује извођењу како угледних, тако и редовних часова и има развијену сарадњу са колегама по том питању. Неколико година је била  професора психологије, као и професор грађанског васпитања.

Развијена је сарадња са одељењским старешинама око реализације часова одељењског старешине, али и око решавања актуелних проблема ученика.

Ипак, психолог-педагог у свом раду истиче као приоритет рад са ученицима, који се одвија на више различитих нивоа: кроз индивидуални или групни саветодавни и/или терапијски  рад с ученицима који имају различите врсте проблема, кроз организацију, едукацију ученика за рад Ученчког парламента (оснивач је Савета ученика 1998. године, који је био претеча Ученичком парламенту); аутор је и један од реализатора програма професионалне оријентације, здравственог васпитања, превенције неприлагођеног понашања, васпитања за хумане односе међу половима; организује психолошко-педагошке едукације ученика, кроз трибине и ЧОС-ове, учествује у испитивању општих и специјалних способности, мотивације за учење, особина личности, вредносних оријентација, професионалних усмерења. Организатор је и реализатор Пројекта ГТЗ-а и Педагошког друштва Србије „Вршњачка медијација-трансформација конфликата“ тј. врши едукацију  ученика и наставника за ненасилну комуникацију и медијацију. Такође, педагог се бави и  едукацијом  вршњачких едукатора и у сарадњи са њима реализује две теме „Дискриминација оболелих од АИДС-а“ и „Насиље у адолесцентским везама“.

Део квалитетног васпитног утицаја на ученике је свакако и сарадња са родитељима. Педагог је спроводи на неколико различитих нивоа: кроз индивидуални саветодавни рад са родитељима, учешће у раду одељењских родитељских састанака при разрешавању проблема у функционисању ученика, организовање општих родитељских састанака у циљу психолошко-педагошке едукације родитеља (нпр. трибине на тему „Како слушати дете да би вам се обраћало“, „Родитељски ауторитет“, „Одлике адолесцентног периода“, „Наркоманија“, „СИДА“, стручни скуп о сарадњи школе и породице и сл.). Педагог је активни учесник састанака Савета родитеља Школе, који као тело разматра сва битна питања везана за рад школе. Педагог укључује родитеље у своје акредитоване семинаре, на пр. обука за медијацију или о адолесценцији .

Један од редовних задатака педагога је и бављење аналитичко-истраживачким радом кроз израду различитих извештаја, анализа и прегледа о успеху и дисциплини на крају сваког класификационог перода, социјалној структури ученика, за потребе Пројекта самовредновања и РПШ-а, о актуелним темама из живота и рада Школе (нпр. о наркоманији, проституцији, алкохолизму, узроцима неуспеха у школском учењу и изостајању са наставе, о сарадњи са родитељима, професионалним аспирацијама...). Педагог у том смислу креира различите обрасце, упитнике и др. инструменте за потребе психолошко-педагошких истраживања, али и за потребе унапређивања шклске документације (нпр. за упис у први разред, за досијеа ученика, за праћење рада приправника и сл.).

Приоритет у раду педагога је и континуирано стручно усавршавање. 2013. Је   стекла диплому Гешталт психотерапеута, која је и лиценцирана од старне Савеза друштава психотерапеута Србије. За 23 године радног стажа похађала је велики број различитих семинара. Ранијих година је учествовалау раду Републичке секције наставника психологије, Републичке секције стручних сарадника. Члан је Друштва психолога Србије и Педагошког друштва Србије.

На крају , потребно је истаћи и сарадњу психолога-педагога са многим стручним институцијама у граду и шире, стручним активима округа, Заједницом медицинских школа, Здравственим центром, Заводом за јавно здравље, Националном службом за запошљавање, Центром за социјални рад у Шапцу и шире, ПДС, Високим школама и факултетима, Културним центром и сл. Због разноликости и специфичност активности којима се бави, често је сарађивала са  различитим медијима.

Од 2013. оснивач је и члан Удружења за подршку васпитању и образовању „ОДСТАР“ из Шапца, које се бави акредитацијом и реализацијом акредитованих семинара и стручних скупова. Биљана Ерцеговчевић је аутор два акредитована семинара: „Адолесцент и стилови контакта у породици – обука за рад са ученицима и родитељима“ и „Унапређивање емоционалног здравља у школи – моћ емоционалне интелигенције“. Коаутор је  четири акредитована семинара: „Одељењски старешина као промотер партиципативних права ученика“, „Одељењски старешина као посредник у конфликтима ученика“, „Ауторитет, та тешка страна реч“ и „Не можеш све сам – развијање унутрашње и спољашње мреже подршке“. Коаутор је и реализатор и два стручна скупа: „Сарадња школе и породице“ и „Информисање у школи.

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ