Навигација

Актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма именује Наставничко веће:


Надлежности Стручног актива за развој школског програма су:

Председник стручног актива за развој школског програма је Мирјана Сремчевић. Наставничко веће именовало је Стручни актив за развој школског програма у следећем саставу: Виолета Петровић, Наташа Јовановић, др Ана Матић, др Мирјана Матић-Глигорић, Маријана Тешић, Андријана Злокас, Оливера Веселиновић, Татјана Милошевић, Јелена Гвозденовић, Јелена Малешевић, Љиљана Јанковић, Невена Станковић.

  • обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука;
  • процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда знања;
  • учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе;
  • утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе;
  • прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;
  • обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског одбора.


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2017/2018


Матурска питања за школ. 2017/2018. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ