Навигација

Актив за развојно планирање

Стручни актив за развојно планирање именује Школски одбор и чине га:

Биљана Ерцеговчевић, школски педагог, председник;

Мирјана Сремчевић,  помоћник дирктора;

Радмила Вучић, наставник;

Татјана Милошевић, наставник;

Наташа Јовановић, наставник;

Јелена Маринковић, наставник;

Марица Милинковић, представник родитеља Школе;

 Ана Маринковић, представник локалне самоуправе и

 Маријана Марковић, ученик IV4 одељења Школе – представник Ученичког парламента. 

Надлежности Стручног актива за развојно планирање су: 

 • доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово учешћу у развојном планирању;
 • доприноси успостављању партнерских односа између школе и саветника за развој школе, договарају се о даљој сарадњи што подразумева утвђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране;
 • анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја школе;
 • припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и урађених анализа за наредни трогодишњи период;
 • припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака планираних за сваку годину на почетку школске године;
 • прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору једанпут годишње са предлогом мера;
 • сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана са развојним планом школе;
 • доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе;
 • предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање постављених циљева;
 • доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и вредновању процеса и задатака;
 • учествује у самовредновању квалитета рада установе;
 • обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и Школског одбора.
 • стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору.
 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2015/2016


Матурска питања за школ. 2015/2016. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ