Навигација

Актив за развојно планирање

С

Постојећи Развојни план школе урађен је за период сптембар 2016/ сптембар 2019. Школски одбор је поново именовао већ постојећи Актив за РПШ и њега представљају:

 1. Биљана Ерцеговчевић, психолог-педагог, поново председник
 2. Татјана Милошевић, помоћник директора, наставник
 3. Мирјана Сремчевић, професор
 4. Наташа Јовановић, професор
 5. Јелена Маринковић, наставник, записничар
 6. представник Ученичког парламента
 7. Марица Милинковић, представник Савета родитеља
 8. Ана Маринковић, представник локалне самоуправе

Надлежности Стручног актива за развојно планирање су: 

 • доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово учешћу у развојном планирању;
 • доприноси успостављању партнерских односа између школе и саветника за развој школе, договарају се о даљој сарадњи што подразумева утвђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране;
 • анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја школе;
 • припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и урађених анализа за наредни трогодишњи период;
 • припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака планираних за сваку годину на почетку школске године;
 • прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору једанпут годишње са предлогом мера;
 • сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана са развојним планом школе;
 • доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе;
 • предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање постављених циљева;
 • доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и вредновању процеса и задатака;
 • учествује у самовредновању квалитета рада установе;
 • обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и Школског одбора.
 • стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору.
 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2017/2018


Матурска питања за школ. 2017/2018. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ