Навигација

Стручна већа

Стручна већа, у свом раду, обављају следеће задатке:

 • Давање предлога за Годишњи план рада школе и Школски програм;
 • Праћење реализације Годишњег плана и учествовање у изради Извештаја о раду школе;
 • Доносе годишњи план рада стручног већа;
 • Предлажу поделу предмета на наставнике;
 • Врше избор уџбеника, приручника и друге литературе и предлажу Наставничком већу да одобри њихову употребу;
 • Планирају стручно, педагошко-психолошко и методичко усавршавање и образовање наставника и прате учешће у раду стручних друштава и удружења;
 • Остварују координацију и корелацију наставе међу предметима;
 • Оперативно разрађују критеријуме оцењивања и раде на уједначавању критеријума оцењивања и развијању различитих модела и техника оцењивања;
 • Пружају помоћ у раду наставницима-приправницима;
 • Унапређују васпитно-образовни рад;
 • Информишу своје чланове о савременим облицима, методама и средствима образовно-васпитног рада и примењују их у раду;
 • Остварују увид у реализацију образовно-васпитних задатака (ниво знања, умења, навика и успеха ученика, тешкоће у савладавању наставних програма и др.) и предузимају мере за доследније и успешније савладавање наставног плана и програма;
 • Анализирају успех ученика из појединих предмета и предузимају мере за пружање помоћи ученицима који заостају у раду, као и стимулисање ученика који брже напредују;
 • Утврђују тематске садржаје допунског додатног, индивидуалног рада и слободних активности и анализирају резултате тог рада; Дају мишљење директору о одређивању ментора за наставнике-приправнике;
 • Размењују искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада кроз отворене часове и активности са наставницима из других сродних школа;
 • Развијају облике активног учења (учења кроз праксу) и облике кооперативног учења што омогућава ученицима да скупа уче радећи на заједничким пројектима;
 • Баве се и другим питањима у складу са законом.

У Школи раде следећа стручна већа:
 

Стручно веће српског језика и књижевности и страних језика - председник стручног већа - мр Татјана Јовановић

Стручно веће друштвених наука и физичког васпитања - председник стручног већа - Весна Танасић

Стручно веће математике, информатике и природних наука - председник стручног већа - Ана Ковачевић

Стручно веће фармацеута, лабораната, санитараца и зубних техничара - председник стручног већа - Живка Живановић

Стручно веће лекара -  председник стручног већа - др Верица Матовић

Стручно веће здравствене неге, физотерапеутских и козметичких техничара - председник стручног већа - Марија Алексић

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ