Навигација

Одељењска већа

Одељењска већа имају задатак да:

 • Усклађује рад свих наставника и стручних сарадника који изводе наставу у одељењу;
 • Остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године;
 • Утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања;
 • Предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу и разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду;
 • Утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и оцену из владања на предлог одељењског старешине;
 • Предлаже ученике за ванредно напредовање;
 • Предлаже ученике за доделу похвала и награда;
 • Разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама;
 • Изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности;
 • Предлаже Наставничком већу програм екскурзија, такмичења и сл.;
 • Разматра питања покренута на родитељским састанцима;
 • Упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере Наставничком већу за побољшање уочених недостатака;
 • Обавља и друге послове у складу са законом и општим актом.
 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ