Навигација

Помоћник директора

Функцију помоћника директора школе обавља Татјана Милошевић
Програмом рада школе дефинисани су најважнији послови и задаци помоћника директора.


Оперативни план помоћника директора

Стални послови у току сваког месеца
 

 • Увид у дневну организацију рада школе,
 • Педагошко-инструктивни рада са наставницима,
 • Сарадња са наставницима, одељењским старешинама, руководиоцима секција и организација,
 • Сарадња са ученицима, групама и одељењским заједницама,
 • Сарадња са родитељима,
 • Рад у стручним органима,
 • Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином.


МЕСЕЦ ПРОГРАМСКИ     САДРЖАЈИ
СЕПТЕМБАР
 • Утврђивање организационе шеме рада школе,
 • Формирање одељења и снимање бројног стања ученика,
 • Организација седница стручних органа,
 • Рад на распореду наставног и ваннаставног рада,
 • Верификација глобалних и оперативних планова рада наставника,
 • Упознавање нових прописа на којима се заснива рад и управљање школом.
ОКТОБАР
 • Унапређивање организације васпитно-образовног рада школе,
 • План педагошко-инструктивног рада,
 • Сарадња са наставницима – приправницима,
 • Анализа текућих проблема и решавање истих,
 • Израда адекватног профила педагошке документације,
 • Сарадња са друштвеном средином и организацијама,
НОВЕМБАР
 • Праћење реализације фонда одржаних часова,
 • Анализа успеха и изостајања ученика,
 • Предлог мера за унапређивање васпитно-образовног рада,
 • Сарадња са родитељима и родитељски састанци,
 • Анализе и израда извештаја за потребе стручних органа,
ДЕЦЕМБАР
 • Праћење рада ученика, успеха и анализа оцењивања,
 • Праћење реализације фонда сати на полугодишту,
 • Анализа рада школе,
 • Организација прославе Дана школе,
 • Праћење реализације стручног усавршавања наставника и организовање стручног усавршавања,
ЈАНУАР
 • Извештај о раду школе за прво полугодиште,
 • Постављање организације рада у другом полугодишту,
 • Организација контроле вођења педагошке документације,
 • Израда потребних анализа и извештаја,
 • Организација прославе св.Саве,
 • Припреме за испите ванредних ученика.
ФЕБРУАР
 • Педагошко-инструктивни рад,
 • Унапређивање организације дежурства у школи,
 • Сарадња са ученицима, одељењским заједницама и родитељима,
 • Припрема и организација такмичења ученика,
 • Праћење и организација блок наставе,
МАРТ
 • Анализа рада стручних органа и комисија,
 • Анализа реализације фонда часова,
 • Анализа успеха ученика и изостајања,
 • Предлог мера за унапређивање васпитно-образовног рада.
АПРИЛ
 • Припрема и организација испита за ванредне ученике,
 • Културна и јавна делатност школе,
 • Припреме и организација екскурзија,
 • Праћење реализације практичне наставе,
 • Припреме за завршетак наставе у разредно-часовном систему.
МАЈ
 • Припреме за упис ученика за наредну школску годину,
 • Матурски и завршни испит (припрема, теме, консултације),
 • Формирање комисија за матурски и завршни испит,
 • Утврђивање структуре и концепције ГПР,
 • Инструкције и организација вођења педагошке документације.
ЈУН
 • Организација уписа класификационих испита,
 • Праћење реализације фонда сати редовне наставе и ваннаставних активности,
 • Анализа успеха и изостајања,
 • Извештај о раду школе на крају наставне године,
 • Организација испита,
 • Организација активности на уређењу школе,
 • Припреме за израду одређених сегмената ГПР школе,
АВГУСТ
 • Припрема и организација седница стручних органа,
 • Организација поправних испита,
 • Организација уписа нових ученика,
 • Извештај о раду школе на крају школске године,
 • Материјалне припреме за почетак школске године,
 • Утврђивање организационе шеме рада школе (службе, органи),
 • Одређивање одељењских старешина,
 • Подела задужења наставницима у току 40-сатне радне недеље,
 • Организација и израда распореда часова,
 • Организациони послови за почетак школске године,
 • Формирање одељења и утврђивање бројног стања ученика.

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2015/2016


Матурска питања за школ. 2015/2016. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ