Навигација

Школски одбор

Надлежности Школског одбора су:
 

 • Доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова;
 • Доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада Школе, усваја извештаје о њиховом остваривању и Извештај о вредновању и самовредновању;
 • Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 • Доноси финансијски план Школе у складу са Законом;
 • Доноси план јавних набавки Школе;
 • Усваја Извештај о пословању Школе, Годишњи обрачун, Извештај о извођењу екскурзије;
 • Одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора;
 • Одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и седишта Школе у складу са Законом;
 • Расписује конкурс и бира директора Школе;
 • Одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе;
 • Доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са Законом;
 • Разрешава директора Школе дужности у складу са Законом;
 • Именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
 • Образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба;
 • Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно - васпитног рада;
 • Доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 • Одлучује по приговору, односно жалби на решење директора;
 • Врши и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актом.

Чланови школског одбора током школске 2018/2019.г.
 

Школског одбора је конституисан у следећем саставу:

1.   Марија Алексић, представник запослених; председник Школског одбора;

2.   Љиљана Раичевић, представник запослених, заменик председника Школског одбора;

3.   Митар Павловић, представник запослених;

4.   Каролина Гајић, представник локалне самоуправе;

5.   Маргарета Мусић, представник локалне самоуправе;

6.   Др Мирослав Миљешић, представник локалне самоуправе;

7.   Весна Маринковић, представник родитеља;

8.   Живадин Пантелић, представник родитеља и

9.   Новка Радовановић, представник родитеља.


У раду Школског одбора, без права одлучивања, у учествују ученици школе, изабрани од стране Ученичког парламета.


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ