Навигација

Школски одбор

Надлежности Школског одбора су:
 

 • Доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова;
 • Доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада Школе, усваја извештаје о њиховом остваривању и Извештај о вредновању и самовредновању;
 • Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 • Доноси финансијски план Школе у складу са Законом;
 • Доноси план јавних набавки Школе;
 • Усваја Извештај о пословању Школе, Годишњи обрачун, Извештај о извођењу екскурзије;
 • Одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора;
 • Одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и седишта Школе у складу са Законом;
 • Расписује конкурс и бира директора Школе;
 • Одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе;
 • Доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са Законом;
 • Разрешава директора Школе дужности у складу са Законом;
 • Именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
 • Образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба;
 • Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно - васпитног рада;
 • Доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 • Одлучује по приговору, односно жалби на решење директора;
 • Врши и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актом.

Чланови школског одбора током школске 2017/2018.г.
 

1.Мр Татјана Јовановић, представник запослених;председник Школског одбора;

2.Марија Алексић, представник запослених, заменик председника Школског одбора;

3.Митар Павловић, представник запослених;

4.Др Анђа Мијаиловић, представник локалне самоуправе;

5.Маргарета Мусић, представник локалне самоуправе;

6.Др Мирослав Миљешић, представник локалне самоуправе;

7.Весна Маринковић, представник родитеља;

8.Живадин Пантелић, представник родитеља и

9.Анка Зељић, представник родитеља.

У раду Школског одбора, без права одлучивања, у учествују ученици школе, изабрани од стране Ученичког парламета. У овој школској години то су: Сања Лукић, одељење IV2 и Стефан Васић , одељење IV4.


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2017/2018


Матурска питања за школ. 2017/2018. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ