Навигација

Школски одбор

Надлежности Школског одбора су:
 

 • Доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова;
 • Доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада Школе, усваја извештаје о њиховом остваривању и Извештај о вредновању и самовредновању;
 • Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 • Доноси финансијски план Школе у складу са Законом;
 • Доноси план јавних набавки Школе;
 • Усваја Извештај о пословању Школе, Годишњи обрачун, Извештај о извођењу екскурзије;
 • Одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора;
 • Одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и седишта Школе у складу са Законом;
 • Расписује конкурс и бира директора Школе;
 • Одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе;
 • Доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са Законом;
 • Разрешава директора Школе дужности у складу са Законом;
 • Именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
 • Образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба;
 • Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно - васпитног рада;
 • Доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 • Одлучује по приговору, односно жалби на решење директора;
 • Врши и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актом.

Чланови школског одбора током школске 2016/2017.г.
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Мијаиловић др Анђа

представник локалне самоуправе
Миљешић др Мирослав  представник локалне самоуправе
Mусић Марагарета представник локалне самоуправе
Трифуновић Дејан  представник Савета родитеља
Зељић Анка представник Савета родитеља
Пантелић Живадин представник Савета родитеља
Јовановић мр Татјана  представник запослених
Јовановић Светлана представник запослених
Алексић Марија представник запослених
Гајић Александра ученик представник Ученичког парламента
Лазић Анастасија ученик представник Ученичког парламента
Берић Срећко председник синдикалне организације школе


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2015/2016


Матурска питања за школ. 2015/2016. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ