Навигација

Тим за сарадњу са породицом

 

 

Тим за сарадњу са породицом, пружање додатне подршке ученицима и инклузивно образовање у школској 2017/2018. години чини 14 чланова. Током првог полугодишта реализоване су све активности предвиђене Годишњим планом рада.

Почетком првог полугодишта координатор Тима је заједно са школским психологом – педагогом, израдила упитник за одељењске старешине свих разреда у школи, у циљу идентификовања ученика којима је потребна додатна подршка у учењу. Према подацима које су чланови Тима добили од одељењских старешина, од 835 ученика, колико их је ове школске године у Школи, 43 ученика, односно 5.14% спада у неку од категорија осетљивих група. Од овог броја, највећи број ученика је у категорији хроничних болести (20 ученика). Сви ови ученици су обухваћени одређеним видом подршке (психо-социјалном, подршком у учењу...) од стране стручне службе, чланова Тима за пружање додатне подршке ученицима и инклузивно образовање, као и од стране осталих професора у школи.

Током првог полугодишта остварено је континуирано праћење ученика из осетљивих група, преко анализе успеха који постижу и кроз саветодавне разговоре са ПП службом. Што се тиче ученика који постижу изнадпросечне резултате у школском учењу, остварена је подршка кроз додатну наставу и припремну наставу за такмичења. У сарадњи са Тимом за хуманитарне активности учествовали смо у избору ученика за стипендирање од стране Фондације „Хумано срца Шапца“.

Ове школске године један ученик првог разреда похађа наставу по индивидуалном образовном плану са измењеним стандардима (ИОП2). Формиран је Подтим за пружање додатне подршке ученику који чине одељењски старешина, два предметна наставника и стручни сарадници. Предметни наставници су у сарадњи са стручним сарадницима израдили педагошки профил ученика и индивидуалне образовне планове са измењеним стандардима за све предмете које ученик похађа у првом разреду. Напредак ученика и оствареност циљева предвиђених индивидуалним образовним планом ће бити вредновани на почетку другог полугодишта. Са породицом ученика је остварена успешна сарадња. Током првог полугодишта, стручни сарадници су сарађивали са стручним сарадницима из других школа, чланицом Мреже за подршку инклузивном образовању и просветним саветником.

Сарадња са породицом се, током првог полугодишта, одвијала кроз редовне индивидуални контакте одељењских стрешина са родитељима (у циљу информисања родитеља о развоју ученика, правдању часова, екскурзија, појачаном васпитном раду са ученицима који су правили лакше или теже прекршаје), индивидуални саветодавни рад са ПП службом (са родитељима ученика са различитим тешкоћама, родитељима ученика из осетљивих група, као и у оквиру васпитног рада са ученицима).

На почетку школске године сви наставници су доставили термин за консултације, који је истакнут на улазу у школу. Сарадња са предметним наставницима се одвијала у оквиру планираних термина, а у циљу повећања ученичких постигнућа. Непосредна групна сарадња се одвијала кроз: oдељењске родитељске састанке, који су се редовно одржавали на почетку школске године, као и на крају класификационих периода на којима су се родитељи упознавали са: календаром васпитно-образовног рада, учешћем у обезбеђивању вишег квалитета образовања, са наставним предметима, са распоредом часова, потребним уџбеницима, опремљеношћу кабинета и лабораторија, кућним редом школе, важећим законима и правилницима школе, Годишњим планом рада школе, ШРП-ом, са планираним ваннаставним активностима, ученичким организацијама, стручним посетама, дестинацијама за ученичке екскурзије. На одељењским родитељским састанцима разматран је успех, мере за побољшање успеха и смањење изостанака, дисциплинске мере за ученике тог одељења, као и предлози за појачан васпитни рад у одељењу.

Сарадња руководства и ПП службе са родитељима се одвијала и кроз састанке Савета родитеља.

Невена Станковић, психолог,

координатор Тима

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2018/2019


Матурска питања за школ. 2018/2019. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ