Навигација

Тим за сарадњу са породицом

 

 

Тим за сарадњу са породицом конституисан је крајем августа 2014.године и тада је усвојен план и програм рада Тима.

Непосредна индивидуална сарадња се одвијала кроз:

  • Редовне индивидуалне контакте одељењских стрешина са родитељима у циљу информисања о развоју ученика, правдању часова, екскурзија, појачан васпитни рад са ученицима који суправили лакше или теже прекршаје. Сви наставници у Школи су на почетку школске године доставили термин за консултације, који је истакнут на улазу у школу, као и у просторији за разговоре са родитељима
  • Индивидуални саветодавни рад са ПП службом у случајевима када је то потребно ( родитељи ученика са различитим тешкоћама, родитељи ученика из осетљивих група, професионална оријентација, као и у оквиру васпитног рада са ученицима, учествовања у дисциплинском поступку);
  • Сарадња са предметним наставницима у оквиру планираних термина, а у циљу повећања ученичких постигнућа;
  • Сарадња са руководством школе у случајевима у којима је то неопходно.

Непосредна групна сарадња се одвијала кроз:

  • Одељењске родитељске састанке, који су се редовно одржавали на почетку школске године, као и на крају класификационих периода на којима су се родитељи упознавали са: календаром васпитно-образовног рада, учешћем у обезбеђивању вишег квалитета образовања, са наставним предметима, са распоредом часова, потребним уџбеницима, опремљеношћу кабинета и лабораторија, кућним редом школе, важећим законима и правилницима школе, Годишњим планом рада школе, ШРП-ом, са планираним ваннаставним активностима, ученичким организацијама, стручним посетама, дестинацијама за ученичке екскурзије. На одељењским родитељским састанцима разматран је успех, мере за побољшање успеха и смањење изостанака, дисциплинске мере за ученике тог одељења, као и предлози за појачан васпитни рад у одељењу.

Сарадња руководства и ПП службе са родитељима се одвијала и кроз састанке Савета родитеља (три састанка) и састанке Школског одбора, у чијем саставу раде и три представника родитеља. Школски психолог педагог понудила је одељењским старешинама да за родитеље организује једнодневни семинар на тему Адолесценције, али због недовољног одзива родитеља, семинар је одложен.

На основу сагледаних потреба у оквиру самовредновања, у акциони план смо уврстили обезбеђивање просторије за разговоре са родитељима, како бисмо на тај начин обезбедили још квалитетнију сарадњу школе и породице. Током летњег распуста, пред почетак школске 2014/2015., извршени су грађевински радови адаптације просторије која се налази поред наставничке канцеларије и ту се сада налази просторија за разговоре са родитељима и на тај начин је обезбеђено право на приватност за индивидуалне разговоре наставника са ученицима и родитељима.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Јелена Милошевић,психолог
 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2015/2016


Матурска питања за школ. 2015/2016. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ