Навигација

Стручни актив за развој школског програма


 

 

Председник стручног актива за развој школског програма је Мирјана Сремчевић. Наставничко веће именовало је Стручни актив за развој школског програма у следећем саставу: Виолета Петровић, Наташа Јовановић, др Ана Матић, др Мирјана Матић-Глигорић, Маријана Тешић, Андријана Злокас, Оливера Веселиновић, Татјана Милошевић, Јелена Гвозденовић, Јелена Малешевић, Љиљана Јанковић, Невена Станковић. Током полугодишта одржана су 3 састанка Актива.

План рада је донет и усвојен крајем месеца августа. Почетком септембра одржан је састанак актива и подељена су задужења. Чланови Актива имали су задатак да прикупе глобалне наставне планове и програме за предмете и секције, допунску и додатну, прегледају их, изврше корекције и у електронској форми их предају помоћнику директора Татјани Милошевић. Њихово задужење је да на месечном ниво уприкупљају наставне планове. За веће фармацеута, зубара, лабораната и санитараца -Т. Милошевић; за веће језика - Виолета Петровић; за веће друштвених наука и физичког васпитања – Љ. Јанковић; за веће здравствене неге, физиотерапеута и козметичара – Ј. Малешевић, Ј. Гвозденовић; за веће природних наука - Маријана Тешић, за веће лекара А. Матић.

У току месеца септембра имплементирани су наставни планови и програми реформисаних профила: медицинска сестра техничар IV, лабораторијски техничар III; физиотерапеутски техничар III, фармацеутски техничар IV, козметички техничар II разред јер је Службени гласних објављен у месецу августу. Анекс је презентовао координатор на Наставничком већу и Школском одбору.

У току месеца октобра одржан је састанак Актива, подељена су задужења за израду новог Школског програма 2018-2022.г.: израда циљева, садржаја, исхода и начина проверавања исхода/циљева учења обавезних и изборних наставних предмета за смерове медицинска сестра техничар, лабораторијски техничар; физиотерапеутски техничар, фармацеутски техничар, козметички техничар, стоматолошка сестра техничар, здравствени неговатељ, гинеколошко-акушерска сестра, педијатријска сестра, медицинска сестра васпитач, санитарно-еколошки техничар и зубни техничар; израда посебних програма.

У месецу јануару одржан је трећи састанак где је прикупљен радни материјал.

            Као координатор Актива, у контакту сам са Невеном Станковић, координатором Тима за инклузију и подршку ученицима. У току првог полугодишта урађен је педагошки профил за ученика I7, који је у школу уписан по ИОП-у 2; урађени су ИОП-и 2 за предмете и извршена је евалуација ИОП-а за први период.

*Евиденција о ИОП-у налази се у документацији ПП-службе.

 

Координатор,

Мирјана Сремчевић

 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2017/2018


Матурска питања за школ. 2017/2018. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ