Навигација

Стручни актив за развој школског програма


 

Председник стручног актива за развој школског програма је Мирјана Сремчевић. Наставничко веће именовало је Стручни актив за развој школског програма у следећем саставу: Виолета Петровић, Љиљана Јанковић, Маријана Срећковић, Татјана Милошевић, Маријана Тешић, Ана Ковачевић, Марија Алексић, Слађана Бкић, представник Савета родитеља: Душица Кекерић Лазаревић, представник План рада је донет и усвојен крајем месеца августа. Почетком септембра одржан је састанак дела актива и подељена су задужења. Чланови Актива имали су задатак да прикупе глобалне наставне планове и програме за предмете и секције, допунску и додатну, прегледају их, изврше корекције и у електронској форми их предају координатору. Њихово задужење је ида на месечном нивоуприкупљају наставнепланове. За веће фармацеута, зубара, лабораната и санитараца-Т. Милошевић; за веће језика - Виолета Петровић; за веће друштвених наука и физичког васпитања – Љ. Јанковић, М. Сремчевић; за веће здравствене неге, физиотерапеута и козметичара – М. Алексић, Д.Гајић; за веће природних наука - Маријана Тешић, за веће лекара М. Срећковић. Планове рада стручних већа, тимова и актива прикупљао је координатор.

У току месеца септембра имплементирани су наставни планови и програми реформисаних профила: медицинска сестра техничар и фармацеутски техничар, јер је Службени гласних објављен у месецу августу. Анекс је презентован на Наставничко већу и Школском одбору.

          

Координатор,

Мирјана Сремчевић


 
 

Галерија

Актуелности

„Мedicus“ поново награђен!!!

Међу победницима Конкурса за најуспешније средњошколске листове који организују

Друштво за

српски...


ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2015/2016


Матурска питања за школ. 2015/2016. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ